16. slovenská a 62. česko-slovenská  AT konferencia 

21. – 24. 9. 2023 — PREZENČNE  Hotel Atrium, Nový Smokovec 

PREDBEŽNÝ PROGRAM

Štvrtok 21. 9. 2023

Stret­nu­tie výbo­ru Sek­cie medi­cí­ny závis­los­tí SLS

Piatok 22. 9. 2023

Odbor­ný prog­ram – dopo­lud­nie
Obed
Odbor­ný prog­ram – popo­lud­nie
Veče­ra s programom

Sobota 23. 9. 2023

Odbor­ný prog­ram – dopo­lud­nie
Obed
Odbor­ný prog­ram – popo­lud­nie
Veče­ra 

Nedeľa 24. 9. 2023

Voľ­ná dis­ku­sia
Ukon­če­nie konferencie

29. 9. 2022 štvrtok Kongresová sála


15:00 – 19:00 Zasadnutie výboru sekcie drogových závislostí SPsS (Kongresová sála 3)
20:00 Aquarius (hudobno-literárne pásmo)  (Salónik)

30. 9. 2022 piatok Kongresová sála


07:00 – 09:00 MaguRun (Beh pre zdravie)

vedie Z. Kamen­dy (Bra­ti­sla­va) – stret­nu­tie pred hotelom

09:00 – 09:30 Otvorenie konferencie

1. Otvo­re­nie kon­fe­ren­cie, sprá­va o čin­nos­ti sek­cie dro­go­vých závis­los­tí a inštruk­cie k voľ­bám
M. Gro­hol (Bar­de­jov)

2. Poznám­ky hlav­né­ho odbor­ní­ka
Ľ. Okruh­li­ca (Bra­ti­sla­va)

09:30 – 10:05 Blok 1 – Závislosti a verejné zdravie

3. Faj­če­nie je stá­le sil­ným fak­to­rom rako­vi­ny pľúc
Ľ. Okruh­li­ca (Bra­ti­sla­va)
4. Metó­dy harm reduc­ti­on, kto­ré nevy­uží­va­me
S. Bré­do­vá (Bra­ti­sla­va)

pre­stáv­ka

10:20 – 11:00 Edukačné sympózium 1 – Disulfiram

5. Ino­vo­va­ná lieč­ba závis­los­ti od alko­ho­lu disul­fi­ra­mom je účin­ná
Z. Kamen­dy, M. Broš­ko­vá, Ľ. Okruh­li­ca, J. Hal­čí­no­vá (Bra­ti­sla­va)

Pre­stáv­ka

11:15 – 12:00 Edukačné sympózium 2 – Rodinná terapia

6. Rodin­ná tera­pia v lieč­be závis­los­ti v OLÚP n.o. Pred­ná Hora
P. Kna­pík (Pred­ná Hora)

7. Kon­cept spo­lu­zá­vis­los­ti z pohľa­du štan­dard­né­ho postu­pu
E. Ska­lic­ká (Pred­ná Hora)

12:00 – 13:00 OBED

13:00 – 13:20 Prednáška podporená spoločnosťou AbbVie

8. WHO cieľ HCV eli­mi­ná­cie do 2030 – ako na ňu, aby pre Slo­ven­sko nebo­la fik­ci­ou?
B. Bod­nár (Koši­ce)

Pre­stáv­ka

13:25 – 14:10 Blok 2 – Vzdelávanie v adiktológii

9. Nový cer­ti­fi­kač­ný štu­dij­ný prog­ram „Lát­ko­vé a nelát­ko­vé závis­los­ti“
Z. Kamen­dy (Bra­ti­sla­va), V. Sta­ni­slav (Pred­ná Hora), M. Miku­la­jo­vá (Bra­ti­sla­va)

10. Vzde­lá­va­nie v adik­to­ló­gii na LFUK v Bra­ti­sla­ve
M. Tur­ček, M. Krá­lo­vá (Bra­ti­sla­va)

Pre­stáv­ka

14:25 – 14:45 Pozvaná prednáška

11. Mies­to a úlo­ha far­ma­ko­lo­gic­kej lieč­by pacien­tov so závis­los­ťou od alko­ho­lu v bež­nej kli­nic­kej psy­chiat­ric­kej pra­xi
J. Dra­ga­šek (Koši­ce)

Pre­stáv­ka

15:00 – 16:00 Edukačné sympózium 3 – Gaming

12. Gaming – works­hop pre zve­da­vých tera­pe­utov
M. Šol­tý­so­vá (Zvo­len, Bra­ti­sla­va), A. Kuril­la (Bra­ti­sla­va)

Pre­stáv­ka – občerstvenie

16:30 – 17:30 Blok 3 – Klinický výskum

13. Fázy moti­vá­cie pri pri­ja­tí na ústav­nú lieč­bu závis­los­ti
B. Bod­nár (Koši­ce)

14. Mala­dap­tív­ne aspek­ty osob­nos­ti u pacien­tov s poru­cha­mi uží­va­nia látok a pato­lo­gic­kým hráč­stvom
E. Lörin­co­vá (Olo­mouc, Bra­ti­sla­va), N. Kaš­čá­ko­vá (Olo­mouc, Bra­ti­sla­va), Ľ. Bar­no­vá (Pred­ná Hora), L. Kaka­lej (Pred­ná Hora), L. Mari­ko­vi­čo­vá (Pezi­nok) a spol.

15. Tera­pia sebap­re­sia­hnu­tím v lieč­be závis­los­ti od alko­ho­lu
A. Kuril­la, Z. Kamen­dy (Bra­ti­sla­va)

16. Sen­zi­ti­vi­ta etylg­lu­ku­ro­ni­du v moči v detek­cii recent­né­ho pitia
M. Pet­ro­vič, M. Gro­hol (Bar­de­jov)

Pre­stáv­ka

17:45 – 18:15 Pozvaná prednáška

17. Addic­to­lo­gy vs. nar­co­lo­gy and the­ir rela­ti­ons to psy­chiat­ry
V. Čugu­nov (Var­ša­va)

Pre­stáv­ka

18:20 – 19:20 Sympózium venované výtvarnému umeniu

18. Motív alko­ho­lu vo vybra­ných maliar­skych die­lach
M. Pata­rák (B. Bystrica)

19. Sta­nis­law Igna­cy Wit­kie­wicz – „Wit­ka­cy“ (1885 – 1939). Polish mul­ti­ta­len­ted genius – quasi-rese­ar­cher in the field of the influ­en­ce of drug use on art and phi­lo­sop­hy
B. Hab­rat (Var­ša­va)

20. Absint vo výtvar­nom ume­ní pre­lo­mu 19. a 20. sto­ro­čia
M. Gro­hol (Bar­de­jov)

21:00 Veče­ra

1. 10. 2022 sobota Kongresová sála


08:30 – 09:30 Blok 4 – OLÚP n.o. Predná Hora

21. Úspeš­nosť lieč­by závis­los­ti od drog a ťaž­kos­ti pri posu­dzo­va­ní absti­nen­cie
T. Juríč­kov (Pred­ná Hora)

22. Extrém­ny prí­pad paru­ré­zy
Z. Kraj­ňá­ko­vá (Pred­ná Hora)

23. Neuro­fe­ed­back v lieč­be závis­los­ti
R. Naď (Pred­ná Hora)

24. Závis­losť ako feno­mén. Bude­me o nej nie­ke­dy vedieť úpl­ne všet­ko? Neuro­adap­tá­cia a default mode network.
A. Vla­di­mír (Pred­ná Hora)

Pre­stáv­ka

09:45 – 10:30 Sekcia workshopov 1

25. Pohľad na služ­bu AA zvnút­ra aj zvon­ku
Micha­e­la K. (AA), L. Kiss (Pezi­nok), Š. Las­kov­ská (Pred­ná Hora), Marian­na S. (AA), Ale­na H. (AA)

Pre­stáv­ka

10:45 – 12:00 Blok 5 – Výzvy v manažmente osôb so závislosťou

26. Alko­ho­lo­vá cho­ro­ba peče­ne – prob­lém čoraz mlad­ších alko­ho­li­kov
D. Ďaďan (B. Bystrica)

27. „Ume­nie byť rodi­čom…“ v kon­tex­te manaž­men­tu pomo­ci ľuďom so závis­lost­ným sprá­va­ním a ich blíz­kym
D. Šol­té­so­vá, G. Šos­tá­ko­vá (Pre­šov)

28. Ume­nie lieč­by závis­los­tí
Z. Kraj­ňá­ko­vá (Pred­ná Hora)

29. Nový model dife­ren­co­va­nej sta­rost­li­vos­ti v OLÚP n.o. Pred­ná Hora
K. Kna­pí­ko­vá, F. Sta­ni­slav (Pred­ná Hora)

30. Kom­plex­ná sta­rost­li­vosť o pacien­tov v OLÚP n.o. Pred­ná Hora v lieč­be závis­los­tí
P. Peli­kán, M. Čel­lá­ro­vá, Z. Kraj­ňá­ko­vá (Pred­ná Hora)

12:00 – 13:00 OBED

13:00 – 13:20 Prednáška podporená spoločnosťou Lundbeck Slovensko s.r.o.

31. Dep­re­sia a závis­losť: ako vystú­piť z kolo­to­ča
J. Vido (Trna­va)

Pre­stáv­ka

13:25 – 14:15 Blok 6 – Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

32. Jak se v Čes­ké repub­li­ce mění uží­vá­ní alko­ho­lu z hle­dis­ka kaž­do­den­nos­ti a sezón­nos­ti – výzkum­ná zají­ma­vost nebo potře­ba pra­vi­del­né­ho sle­do­vá­ní?
M. Bar­ták, J. Vacek, B. Pet­ru­žel­ka, V. Roga­le­wicz (Pra­ha)

33. Vývoj a pilot­ní ověře­ní regi­onál­ní­ho vzdělá­va­cí­ho modu­lu pre­ven­ce dušev­ní­ho one­moc­nění dětí a dospí­va­jí­cích s důra­zem na rizi­ko­vé cho­vá­ní – výcho­zí stav, záměr pro­jek­tu
J. Šejvl, H. Horá­lek, M. Miov­ský, R. Gabr­he­lík (Pra­ha), J. Bur­dzo­vić, S. Skur­tve­it (Oslo)

34. Samos­tat­né pro­ti­al­ko­hol­ní odděle­ní u Apo­li­ná­ře v roce 1948 – ino­va­ce v léčeb­ném pří­stu­pu v kon­tex­tu vzni­ku apo­li­ná­řs­ké­ho mode­lu léč­by závis­los­ti
J. Šejvl, M. Maš­lá­ni­ová, M. Miov­ský (Pra­ha)

Pre­stáv­ka

14:30 – 15:50 Blok 7 – Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii

35. Aspek­ty bez­peč­nej sta­rost­li­vos­ti – imple­men­tá­cia inter­ven­cií
M. Dubov­co­vá (Mar­tin)

36. Rodin­ná tera­pia v OLÚP n. o. Pred­ná Hora
L. Buch­to­vá, D. Geš­ko­vá, V. Lába­jo­vá (Pred­ná Hora)

37. Trans­for­má­cia príj­mov pacien­tov v OLÚP n.o. Pred­ná Hora
D. Geš­ko­vá, M. Haj­dú­ko­vá, L. Buch­to­vá (Pred­ná Hora)

38. Skú­se­nos­ti s lieč­bou pacien­tov na meta­do­ne
M. Rej­do­via­no­va, L. Kos­tol­ná (B. Bys­tri­ca)

39. Ses­tra v prá­ci CPLDZ BB
L. Lič­ko­vá, V. Ďuria­no­vá (B. Bystrica)

40. Ambu­lant­ný lie­čeb­ný prog­ram pre závis­losť od alko­ho­lu v psy­chiat­ric­kom sta­ci­oná­ri
I. Kuk­ľo­vá, Z. Ruha­lov­ská, M. Gro­hol (Bar­de­jov)

Pre­stáv­ka – občerstvenie

16:00 UKONČENIE VOLIEB
16:20 – 17:20 Sekcia workshopov 2

41. AA míting na tému „Vyhliad­ky do budúc­nos­ti“ (Kon­gre­so­vá sála 3)
Andrea B. (AA)

42. Arte­te­ra­pia (Club na prí­ze­mí)
M. Gro­hol (Bar­de­jov)

Pre­stáv­ka

17:30 – 18:30 Sekcia workshopov 3

43. Roc­ko­pe­dia – it´s only rock and roll & punk is not dead (Kon­gre­so­vá sála)
D. Věchet (Brno) – V. Kmoch (Pra­ha)

44. Ume­nie načú­vať hla­su svoj­ho tela – tanec 5Rytmov (Club na prí­ze­mí)
Micha­e­la K. (AA)

18:30 – 19:30 Sympózium venované hudbe

45. Stříp­ky z mozai­ky pří­běhu umění a závis­los­tí
D. Věchet (Brno)

46. Využi­tie oper­né­ho die­la v lieč­be závis­los­ti
E. Viš­ňov­ský (Nit­ra)

47. Ako „obja­viť v sebe poten­ci­onál­nych umel­cov svoj­ho živo­ta“ ale­bo muzi­ko­te­ra­pia a jej využi­tie v ústav­nej lieč­be ľudí s prob­lé­mom závis­los­ti
S. Roha­ľo­vá (Koši­ce)

20:30 Večera a vyhlásenie výsledkov volieb

2. 10. 2022 nedeľa


08:00 – 10:00 Raňajkové sympózium a odovzdanie agendy novému výboru

ORGANIZÁTOR

Sek­cia medi­cí­ny závis­los­tí
Slo­ven­skej psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti SLS


HLAVNÁ TÉMA

Šport a závislosti


KOORDINÁTOR KONFERENCIE

MUDr. Boris Bod­nár, MBA

VEDECKÝ VÝBOR

MUDr. Michal Tur­ček, PhD.
PhDr. Zuza­na Kamen­dy, PhD.
MUDr. Ľubo­mír Okruh­li­ca, CSc.
MUDr. Miro­slav Gro­hol
MUDr. Edu­ard Viš­ňov­ský, PhD.
Mgr. Peter Kna­pík
Mgr. PhDr. Vla­di­mír Sta­ni­slav, PhD., MPH
MUDr. Mar­tin Somo­ra
MUDr. Mar­ce­la Šol­tý­so­vá
PhDr. Adam Kurilla

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Boris Bod­nár, MBA
MUDr. Michal Pata­rák, PhD.
MUDr. Ľubo­mír Okruh­li­ca, CSc.
MUDr. Michal Tur­ček, PhD.
MUDr. Edu­ard Viš­ňov­ský
Mgr. Peter Kna­pík
MUDr. Mar­tin Somo­ra
MUDr. Mar­ce­la Šol­tý­so­vá
PhDr. Zuza­na Kamen­dy, PhD.

HODNOTENIE ARS CME
Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74/​2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Cer­ti­fi­kát si náj­de­te na strán­ke https://ks.lekom.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej aktivity.

Kre­di­ty za pasív­nu účasť:

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (za kaž­dý prís­pe­vok):
Prvý autor slo­ven­ský /​zahra­nič­ný – 10 kre­di­tov /​15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​zahra­nič­ní – 5 kre­di­tov /​10 kreditov

Registrácia

Pri­hla­so­va­nie aktív­nej účas­ti: od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023

Zasla­nie abs­trak­tov: do 30. 6. 2023

Nahra­tie abs­trak­tu – cez odkaz v regis­trač­nom for­mu­lá­ri
Zbor­ník bude v elek­tro­nic­kej for­me, na webe kon­fe­ren­cie.
Po uzá­vier­ke a spra­co­va­ní pri­hlá­šok Vás bude­me infor­mo­vať o zara­de­ní do prog­ra­mu.
Do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu je potreb­né sa regis­tro­vať a uhra­diť sta­no­ve­nú sumu regis­trač­né­ho poplat­ku. Po zare­gis­tro­va­ní dosta­ne­te na e‑mail potvr­de­nie regis­trá­cie a pokyn k plat­be spo­lu s pla­tob­ný­mi pod­mien­ka­mi.
Pre plat­bu pla­tob­nou kar­tou môže­te využiť on-line pla­tob­ný sys­tém: http://www.agenturakami.sk/platba/ Link a prí­stu­po­vé úda­je na kon­fe­ren­ciu budú účast­ní­ko­vi zasla­né po obdr­ža­ní plat­by 5 dni pred on-line konferenciou.

Kon­fe­renč­ný poplatok do 30. 6. 2023 od 1. 7. 2023 a na mieste
Člen sek­cie medi­cí­ny závislostí 89 € 109 €
Nečlen sek­cie medi­cí­ny závislostí 129 € 149 €
Sociál­ny pracovník 69 € 89 €
Štu­dent, dôchodca 59 € 79 €
Zdra­vot­ná sestra 59 € 79 €
Účast­ník nad 70 r. zdar­ma zdar­ma

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez onli­ne regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

Cena zahŕňa: účasť na kon­fe­ren­cii, obed 22. 9. 2023 /​23. 9. 2023, cof­fe­eb­re­ak, kon­fe­renč­ný balí­ček, orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie
Mož­nosť zakú­pe­nia veče­re:
22. 9. 2023 pia­tok – VEČERA s prog­ra­mom 30 €/​oso­ba
23. 9. 2023 sobo­ta – VEČERA 15 €/​oso­ba

Kon­fe­renč­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 82/​75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s.
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zare­gis­tro­va­ní
KS: 0308
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX

Poznám­ka:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka,
– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu,
– pri neskor­šej regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní
 regis­trač­né­ho poplat­ku
– pri plat­be regis­trač­né­ho poplat­ku z ČR Vám pomô­že­me, kon­tak­tuj­te nás!

Zabez­pe­če­nie uby­to­va­nia: Hotel ATRIUM, Nový Smo­ko­vec
Štan­dard izba obs. 1 os. – 130 € /​noc
Štan­dard izba obs. 2 os. – 145 € /​noc
Exc­lu­si­ve izba obs. 1 os. – 160 € /​noc
Exc­lu­si­ve izba obs. 2 os. – 175 € /​noc
Cena zahŕňa: raňaj­ky, Wi-Fi, par­ko­va­nie
Miest­ny popla­tok – 1,50 €

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
V prí­pa­de záuj­mu pro­sím kon­tak­tuj­te e‑mailom: kami@agenturakami.sk

1
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ!
V prí­pa­de záuj­mu nás kon­tak­tuj­te e‑mailom: sekretariat@agenturakami.sk
ale­bo na tel. č.: 0948/​270 880
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by

Povin­né infor­mo­va­nie k regis­trá­cii
Vaše osob­né úda­je Pre­vádz­ko­va­teľ – Agen­tú­ra KAMI, s.r.o., so síd­lom Let­ná 82/​75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“) spra­cú­va v zmys­le čl. 6 ods. 1 písm. f) Naria­de­nia Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/​679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov). Opráv­ne­ným záuj­mom Pre­vádz­ko­va­te­ľa je orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie odbor­né­ho vedec­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho podu­ja­tia na medzi­ná­rod­nej úrov­ni, kto­ré je pova­žo­va­né za sústav­ne vzde­lá­va­nie zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je v abso­lút­nom bez­pe­čí. Ako dot­knu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek namie­tať také­to spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov. Ďal­šie infor­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te v pra­vid­lách o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­lehttp://www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov ale­bo si ich môže­te vyz­dvi­hnúť pria­mo u nás.

Účast­ník
Účasť
Uby­to­va­nieHotel ATRIUM
izba ŠTANDARDobsa­de­ná 1 oso­bou
izba ŠTANDARDobsa­de­ná 2 oso­ba­mi
izba EXCLUSIVEobsa­de­ná 1 oso­bou
izba EXCLUSIVEobsa­de­ná 2 oso­ba­mi
Mož­nosť zakú­pe­nia veče­re
Regis­trá­ciu hra­dí

Požadujem vystaviť faktúru

Fak­tú­ru zaslať
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 /​679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov, ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18 /​2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.

Registrácia možná už len na mieste konferencie!

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
PARTNERI KONFERENCIE 
ODBORNÍ A MEDIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE 
AT konferencia
AT konferencia
AT konferencia
AT konferencia