maľba pacienta

Art Brut Bratislava 2022 

Bratislava, 7. – 9. júna 2022

záš­ti­tu pre­vzal: Ing. arch. Matúš VALLO, pri­má­tor  mes­ta Bra­ti­sla­va
koor­di­ná­tor­ka kon­fe­ren­cie: MUDr. Eva JANÍKOVÁ 

Váže­ní kole­go­via a iní priatelia,

veľ­mi srdeč­ne Vás pozý­va­me na jedi­neč­nú troj­dňo­vú odbor­ne-kul­túr­nu akciu ART BRUT BRATISLAVA 2022, kto­rú sme oži­vi­li po rokoch. Jej ťažis­ko­vou súčas­ťou je kon­fe­ren­cia, kto­rá odzr­kad­ľu­je odbor­né psy­chiat­ric­ké, psy­cho­lo­gic­ké i ume­lec­ké pohľa­dy na art brut, jeho využi­tie v arte­te­ra­pii ako pros­tried­ku indi­vi­du­ál­ne­ho spon­tán­ne­ho  emo­tív­ne­ho vyjad­re­nia.
Výsta­va ume­lec­kých diel a arte­fak­tov auto­rov zo Slo­ven­ska a Mora­vy odzr­kad­ľu­je ich dušev­né bohat­stvo. Je to pre­zen­tá­cia skve­lých diel  ama­tér­skych výtvar­ní­kov, pre­váž­ne ľudí s psy­chic­ký­mi poru­cha­mi. Bude prí­stup­ná verej­nos­ti 7. – 17. júna 2022 v pries­to­roch Galé­rie Slo­ven­ské­ho roz­hla­su. Reno­mo­va­ní aka­de­mic­kí malia­ri a sochá­ri pove­dú tvo­ri­vé work­šo­py, v pries­to­roch galé­rie. Zážit­ky umoc­ní i pre­mie­ta­nie fil­mov s téma­mi Art brut a pred­sta­ve­nie brnen­ské­ho divad­la Klau­ni­ky. Kom­plex­nosť podu­ja­tia dopl­ní i lite­rár­na pro­duk­cia psy­chiat­ric­kých pacien­tov, kto­rá vznik­la v rám­ci kre­a­tív­ne­ho písa­nia i vlast­nej spon­tán­nej tvorby.

Nad podu­ja­tím ART BRUT BRATISLAVA 2022 pre­vzal záš­ti­tu pri­má­tor  Bra­ti­sla­vy  Ing. arch. Matúš Vallo.

Zahra­nič­ná spo­lu­prá­ca sa koná za finanč­nej pod­po­ry mes­ta Brno a pod záš­ti­tou pri­má­tor­ky mes­ta Brno JUDr. Mar­ké­ty Vaňkovej.

Váži­me si 10 rokov kre­a­tív­nej spo­lu­prá­ce s morav­ský­mi auto­r­mi, kole­ga­mi a ich cha­riz­ma­tic­kým orga­ni­zá­to­rom, vyda­va­te­ľom a naším pria­te­ľom Ton­dom Krejčířom.

Defi­ní­cia Art Brut (výber – wiki­pe­dia)
Art brut, čiže suro­vé ume­nie je ozna­če­nie pre ume­lec­ké die­la  (pre­dov­šet­kým výtvar­né), kto­ré tvo­ria ľudia s dušev­nou poru­chou ale­bo inak spo­lo­čen­sky mar­gi­na­li­zo­va­ní.
Art brut je ume­lo vytvo­re­nou kate­gó­ri­ou pre v pod­sta­te neza­ra­di­teľ­né a nie­ke­dy ťaž­ko pocho­pi­teľ­né pre­ja­vy tvor­cov, kto­rí si vytvo­ri­li vlast­ný sys­tém, záko­ni­tos­ti, logi­ku a iba z vnú­tor­ných dôvo­dov a prí­čin a zo súvis­los­tí a okol­nos­tí zná­mych len im samým vytvá­ra­jú svo­ju osob­nú myto­ló­giu a cel­kom sa tak vymy­ka­jú zaži­tým spô­so­bom ako naze­rať na umenie.

Odbor­ný prog­ram bude obsa­ho­vať pred­náš­ky tých­to auto­rov:
Dr. Tamar Hazut (Izra­el), arte­te­ra­pe­ut­ka
Prof. PaeDr. Jaro­sla­va Šic­ko­vá-Fab­ri­ci, Phd., 
aka­de­mic­ká sochár­ka
Prof. Anton Here­tik, PhD.
Mgr. Michal Kra­lo­vič
Mgr. Andrea Oro­so­vá, PhD., arte­te­ra­pe­ut­ka
Mgr. Ale­na Chlád­ko­vá
MUDr. Eva Janí­ko­vá
Mgr. Peter Tre­páč
Anto­nín Krej­číř
Mgr. Pavel Koneč­ný
MUDr. Michal Pata­rák, PhD.
Vla­do Kor­doš, aka­de­mic­ký maliar
Dušan Nágel, aka­de­mic­ký maliar
MUDr. Ján Šuba, MPH
MUDr. Peter Korc­sog a kolek­tív
PhDr. Alž­be­ta Vlč­ko­vá, 
arte­te­ra­pe­ut­ka

Orga­ni­zá­to­ri:
MUDr. Eva Janí­ko­vá, psy­chia­ter-psy­cho­te­ra­pe­ut a odbor­ný garant,
tel. 0905 885719, E‑mail: dr.​evajanikova@​gmail.​com
Mgr. Kris­tí­na Ducho­sla­vo­vá, psy­cho­lóg a soc. pra­cov­ník cen­tra
Mgr. Peter Špa­lek, sociál­ny pra­cov­ník cen­tra
Tele­fón: 02 /​ 544 10 158, 0903 /​ 73 33 70
E‑mail: info@​zdruzeniekridla.​sk
Ing. Tať­ja­na Žáč­ko­vá, eko­nóm
Jana Ben­kov­ská, vedú­ci arteterapeut

Mies­to kona­nia kon­fe­ren­cie:
Zrkad­lo­vá sieň Pri­ma­ciál­ne­ho palá­ca, Bra­ti­sla­va 

Mies­to kona­nia works­ho­pov:
Galé­ria Slo­ven­ské­ho roz­hla­su, Bra­ti­sla­va  

Ver­ni­sáž v  Galé­rii Slo­ven­ské­ho rozhlasu

 Regis­trač­ný poplatok:do 27. 5.od 28. 5.
a na mieste
works­ho­py
 lekár, psy­cho­te­ra­pe­ut, arteterapeut30 €50 €20 €
 stred­ný reha­bi­li­tač­ný pra­cov­ník
 (ses­try, zdra­vot­níc­ky personál)
20 €40 €20 €
 pacient  0 €  0 €  0 €
 študent  5 €25 €10 €

Kon­fe­renč­ný popla­tok zahŕňa: účasť na pred­náš­kach, divad­le, pre­mie­ta­nie fil­mov, občerstve­nie, infor­mač­ný balíček

Tvorivé workshopy povedú:

Program

7. 6. 2022 (utorok)

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, BA

8:00 – 11:00 Regis­trá­cia účast­ní­kov
9:00 – 15:00 Odbor­ný program

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmeny!

Šic­ko­vá-Fab­ri­ci J.
Cie­le a pri­ori­ty spi­ri­tu­ál­no – eko­lo­gic­kej – exis­ten­ciál­nej 
arte­te­ra­pie
(45’)

Oro­so­vá A.
Art brut ver­sus arte­te­ra­pia
(30’)

Chlád­ko­vá A.
Obraz v obra­ze 
(20’)

Kra­lo­vič M.
Využi­tie expre­sív­nej bib­li­ote­ra­pie pri prá­ci s ľuď­mi s men­tál­nym pos­ti­hnu­tím (samiz­dat /​ časo­pis Na kole­ne)
(20’)

Krej­číř A.
Kre­at ate­li­ér Brno, lite­rár­ne a nakla­da­teľ­ské akti­vi­ty
(15’)

Vlč­ko­vá A.
Arte­te­ra­pia v Brne, ate­li­ér Kre­at a nadá­cia Mod­rý hroch
(15’)

Koneč­ný P.
Art Brut a zbe­ra­te­lia
(25’)

12:00 – 12:30 Pre­stáv­ka s občerstvením


Hazut T. (Izra­el)

Jedi­neč­ná sila arte­te­ra­pie v zvlá­da­ní trau­my a smú­te­nia
(45’)

Here­tik jr. A.
Inter­net, sociál­ne sie­te, mobi­ly – pod­po­ru­jú ale­bo potlá­ča­jú vlast­nú kre­a­ti­vi­tu?
(20’)

Tre­páč P.
Väzen­ské ume­nie (20’)

Korc­sog P., Sebőko­vá Š., Illé­šo­vá M.
Dlhý prí­beh s krát­kym kon­com – roz­kvet a roz­klad bru­tart na jed­nom psy­chiat­ric­kom odde­le­ní (25’)

Janí­ko­vá E., Sta­ňo M., Mini­cho­vá K.
Ani­má­cia ako nepoz­na­ná arte­te­ra­pe­utic­ká metó­da (20’)

Pata­rák M.
Maliar­stvo ako vizu­ál­ny psy­cho­skop (30’)

Kor­doš V., Nágel D., Šuba J.
Arte­te­ra­pe­utic­ké akti­vi­ty so sku­pi­nou výtvar­ne nada­ných ľudí so skú­se­nos­ťou s psy­chic­kou poru­chou (45’)

 

Galéria Slovenského rozhlasu

17:00 Ver­ni­sáž – výsta­va obra­zov a arte­fak­tov art brut umel­cov
Otvo­re­nie: PhDr. Ivan Jan­čár, ria­di­teľ galé­rie
Prí­ho­vor: PhDr. Kata­rí­na Čier­na, his­to­rič­ka ume­nia
Hosť: Peter Lipa

8. 6. 2022 (streda)

Galéria Slovenského rozhlasu

9:00 – 11:30 Workshopy

1. Hľa­da­nie môj­ho tva­ru (mode­lo­va­nie z hli­ny v arte­te­ra­pii)
prof. PaeDr. Jaro­sla­va Šic­ko­vá, PhD., akad. sochár­ka, arte­te­ra­pe­ut­ka
2. Por­trét tro­chu inak
Mgr. Andrea Oro­so­vá, arteterapeutka

(Works­ho­py budú pre­bie­hať para­lel­ne a kapa­ci­ta kaž­dé­ho works­ho­pu je 20 osôb.)

12:00 – 15:00 Workshop

3. Arte­te­ra­pia ako „Prá­ca náde­je“ v čase stre­su a trau­my
Dr. Tamar Hazut, arteterapeutka

 
Kino Klap – Filmová a televízna fakulta VŠMU
(Svoradova ulica)

16:00 Diva­del­né predstavenie

Voličs­ká kam­paň Stra­ny mír­né­ho pokro­ku v mezích záko­na tedy pří­rod­ní­ho
Divad­lo Klau­ni­ky, Brno

17:30 – 18:30 Fil­my o tvor­coch art brut umenia

BOTANICKÁ ZAHRADA ANNY ZEMÁNKOVÉ
réžia: Phi­lip­pe Les­pi­nas­se, 2017, 25 min.

DRUHÝ ŽIVOT DŘEVA
réžia: Vác­lav Kadrn­ka, 2009, 13 min.

MUŽ, KTERÝ MALOVAL MOŘE
réžia: Karel Čtve­rá­ček, 2005, 29 min.

SOCHAŘSKÁ ZAHRADA EDEN V KUKLJICI
réžia: Pavel Koneč­ný, 2018, 4 min.

SVET MARTINA SABAKU
réžia: Lubor Patsch, 1998, 10 min.

 

9. 6. 2022 (štvrtok)

Galéria Slovenského rozhlasu

9:00 – 12:00 Workshopy

1. Člo­vek v nás
Mar­tin Kel­len­ber­ger, aka­de­mic­ký maliar

2. Ozdob si svoj deň vlast­ným šper­kom
Mgr. art. Nata­ša Janí­ko­vá-Šte­fun­ko­vá, výtvar­níč­ka, šperkárka

(Works­ho­py budú pre­bie­hať para­lel­ne a kapa­ci­ta kaž­dé­ho works­ho­pu je 20 osôb.)

 

Kaviareň Scherz (Partizánska 2)

14:00 – 15:00 Číta­nie z naších duší – lite­rár­ne popo­lud­nie

 
Kino Klap – Filmová a televízna fakulta VŠMU
(Svoradova ulica)

17:00 Dlho oča­ká­va­ná slo­ven­ská pre­mi­é­ra fil­mu
Drs­ne a než­ne
Ľubo­mír Štecko

1
Regis­trač­ný formulár
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by
Účast­ník
Účasť na works­ho­pe 8. 6. 2022
Účasť na works­ho­pe 9. 6. 2022


Cel­ko­vá suma:[ field27+field67+field68 ] €Požadujem vystaviť faktúru
Fak­tú­ru zaslať

Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­suv súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 /​ 679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18 /​ 2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.

Registrácia bude opäť spustená v blízkom termíne

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right