titulná fotka 2023
Je nám cťou, že nad podu­ja­tím pre­vza­la záštitu
pre­zi­dent­ka Slo­ven­skej repub­li­ky pani Zuza­na Čaputová.

Záš­ti­tu nad podu­ja­tím prevzala
pri­má­tor­ka mes­ta Brno Mar­ké­ta Vaňková 

Art Brut  Bratislava 2023 

ART BRUT V KRAJINÁCH V4

Projekt je financovaný Medzinárodným vyšehradským fondom

30. 8. – 22. 9. 2023

Konferencia ART BRUT 2023

30. 8. 2023

Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava

koor­di­ná­tor­ka podu­ja­tia: Eva Janí­ko­vá

Váže­ní kole­go­via a iní priatelia,

srdeč­ne Vás pozý­va­me na jedi­neč­né odbor­no-kul­túr­ne podu­ja­tie ART BRUT BRATISLAVA 2023, kto­ré je pokra­čo­va­ním minu­lo­roč­né­ho rov­no­men­né­ho podu­ja­tia. Ťažis­ko­vou súčas­ťou je kon­fe­ren­cia, kto­rá odzr­kad­ľu­je odbor­né psy­chiat­ric­ké, psy­cho­lo­gic­ké i ume­lec­ké pohľa­dy na art brut, jeho využi­tie v arte­te­ra­pii ako pros­tried­ku indi­vi­du­ál­ne­ho spon­tán­ne­ho emo­tív­ne­ho vyjad­re­nia.
Výsta­va ume­lec­kých diel auto­rov zo Slo­ven­ska, Čes­ka, Poľ­ska a Maďar­ska odzr­kad­ľu­je ich dušev­né bohat­stvo. Je to pre­zen­tá­cia výni­moč­ných diel ama­tér­skych výtvar­ní­kov, pre­važ­ne ľudí s psy­chic­ký­mi poru­cha­mi. Bude prí­stup­ná verej­nos­ti od 30. augus­ta do 22. sep­tem­bra 2023 v pries­to­roch Galé­rie Slo­ven­ské­ho roz­hla­su. Tvo­ri­vé works­ho­py pove­dú reno­mo­va­ní arte­te­ra­pe­uti. Zážit­ky umoc­ní pre­mie­ta­nie fil­mu Drs­ne a než­ne. Kom­plex­nosť podu­ja­tia dopl­nia lite­rár­ne pro­duk­cie psy­chiat­ric­kých pacien­tov, kto­ré vznik­li v rám­ci kre­a­tív­ne­ho písa­nia i vlast­nej spon­tán­nej tvor­by.
Zahra­nič­ná spo­lu­prá­ca sa koná za finanč­nej pod­po­ry Vyšeh­rad­ské­ho fon­du.
Podu­ja­tie nie je hod­no­te­né ARS CME.

Defi­ní­cia Art Brut (výber – wiki­pe­dia)
Art brut, čiže suro­vé ume­nie je ozna­če­nie pre ume­lec­ké die­la  (pre­dov­šet­kým výtvar­né), kto­ré tvo­ria ľudia s dušev­nou poru­chou ale­bo inak spo­lo­čen­sky mar­gi­na­li­zo­va­ní.
Art brut je ume­lo vytvo­re­nou kate­gó­ri­ou pre v pod­sta­te neza­ra­di­teľ­né a nie­ke­dy ťaž­ko pocho­pi­teľ­né pre­ja­vy tvor­cov, kto­rí si vytvo­ri­li vlast­ný sys­tém, záko­ni­tos­ti, logi­ku a iba z vnú­tor­ných dôvo­dov a prí­čin a zo súvis­los­tí a okol­nos­tí zná­mych len im samým vytvá­ra­jú svo­ju osob­nú myto­ló­giu a cel­kom sa tak vymy­ka­jú zaži­tým spô­so­bom ako naze­rať na umenie.

Odbor­ný prog­ram bude obsa­ho­vať pred­náš­ky tých­to autorov:

Zsuz­si Kar­dos
MUDr. Lájos Simon
Mgr. Andrea Oro­so­vá, PhD.
MUDr. Naďa Kuriač­ko­vá
MUDr. Lucia Žlna­y­o­vá, PhD.
prof. Mgr. Anton Here­tik, PhD.
Mgr. Michal Kra­lo­vič
Mgr. Danie­la Čar­ná, PhD.
MUDr. Ján Šuba, MPH

Vla­di­mír Kor­doš, aka­de­mic­ký sochár
Dušan Nágel, aka­de­mic­ký maliar
Vla­di­mír Drá­bek
PhDr. Jaro­mír Typlt
PhDr. Anež­ka Šim­ko­vá
Anto­nín Krej­číř
MUDr. Eva Janí­ko­vá
Mgr. art. Soňa Sadil­ko­vá
Mgr. Pavel Konečný

Program

Pripravujeme ….

Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny!

30. 8. 2023 (streda)

8:00 – 11:00   Regis­trá­cia účastníkov

9:00 – 12:30

 1. Buda­pest Art Brut Gal­le­ry
  Zsuz­si Kardos
 2. Buda­pest Art Brut Gal­le­ry – Redu­cing and rele­a­sing stig­ma­ti­za­ti­on and pre­ju­di­ce con­cer­ning psy­chiat­ric patients living with psy­cho-social han­di­cap
  Lajos Simon
 3. Úprim­nosť bez cen­zú­ry
  Andrea Oro­so­vá
 4. Nikdy nie je nesko­ro
  Naďa Kuriač­ko­vá
 5. Kufor, kto­rý si nesiem na psy­chiat­riu
  Lucia Žlna­y­o­vá, Pat­rí­cia Hri­cá­ko­vá, Pat­rik Gálik
 6. Inter­net, sociál­ne sie­te, mobi­ly – pod­po­ru­jú ale­bo potlá­ča­jú vlast­nú kre­a­ti­vi­tu?
  Anton Here­tik jr.
 7. Integ­rač­né výtvar­né akti­vi­ty v pro­stre­dí Cen­tra sociál­nych slu­žieb
  Michal Kra­lo­vič
 8. Mode­ly výtvar­nej edu­ká­cie nepro­fe­si­onál­nych výtvar­ní­kov a detí na Slo­ven­sku
  Danie­la Čarná
 9. F. X. Mes­sersch­midt – Život a die­lo bra­ti­slav­ské­ho baro­ko­vé­ho sochá­ra
  Ján Šuba, Vla­di­mír Kordoš

12:30 – 13:00 Prestávka 

13:00 – 16:00

 1. 10 rokov Ate­lie­ru radost­né tvor­by Pra­ha
  Vla­di­mír Drábek
 2. Galé­ria Art Brut Pra­ha
  Jaro­mír Typlt
 3. Pří­sta­vy neklidu/​Art brut v Pol­sku
  Anež­ka Šimková
 4. Leono­ra a hyena s diev­čen­skou tvá­rou
  Eva Janí­ko­vá
 5. Pre­sah tera­pie ume­ním do bež­né­ho živo­ta
  Soňa Sadil­ko­vá
 6. Sta­ni­ca svet Mar­ti­na Saba­ku
  Pavel Koneč­ný
 7. O pro­jek­te Art Brut v kra­ji­nách V4
  Anto­nín Krejčíř 

17:00     Ver­ni­sáž

31. 8. 2023 (štvrtok)

9:00 – 11:30 Workshopy

1) Akva­rel
Andrea Oro­so­vá 

2) Šperk pre dob­rú nála­du
Nata­ša Janíková-Štefunková

 

12:30 – 15:00 Workshopy

3) Bie­le na čier­nom
Jana Ben­kov­ská, Kris­tí­na Duchoslavová

4) Ariad­ni­na niť
Jaro­sla­va Šicková-Fabrici

Works­ho­py budú pre­bie­hať para­lel­ne a kapa­ci­ta kaž­dé­ho works­ho­pu je 20 osôb.

5. 9. 2023 (utorok)

RS Kríd­la (Par­ti­zán­ska 2) 
9:00 – 11:00 Workshop
5) Krá­sa v obra­ze – Repro­dukč­ná maľba
Ján Slo­vák
11:30 – 13:30 Works­hop
6) Dizajn
Soňa Sadil­ko­vá, Mira Materáková
 

Kavia­reň Scherz (Pali­sá­dy 27)

14:00 – 16:00 Číta­nie z našich duší – lite­rár­ne popoludnie

6. 9. 2023 (streda)

Galé­ria Slo­ven­ské­ho roz­hla­su
Pre­mie­ta­nie filmu

17:00 – Drs­ne a než­ne
Ľubo­mír Štecko

13. 9. 2023 (streda)

Galé­ria Slo­ven­ské­ho roz­hla­su
17:00 – 19.00 Prednáška

1) Daniel Horák v našom tvo­ri­vom spo­lo­čen­stve
Vla­di­mír Kor­doš, Dušan Nágel, Ján Šuba

2) Meto­di­ka let­ných výtvar­ných sústre­de­ní na Schaub­ma­ro­vom mly­ne v Pezin­ku
Vla­di­mír Kor­doš, Dušan Nágel, Ján Šuba
 

20. 9. 2023 (streda)

Galé­ria Slo­ven­ské­ho roz­hla­su
Pre­mie­ta­nie filmu

17:00 – Drs­ne a než­ne
Ľubo­mír Štecko

Orga­ni­zá­to­ri:

Anto­nín Krej­číř, autor pro­jek­tu
MUDr. Eva Janí­ko­vá, psy­chia­ter-psy­cho­te­ra­pe­ut a odbor­ný garant
tel.: 0905 885 719, e‑mail: dr.​evajanikova@​gmail.​com
Mgr. Kris­tí­na Ducho­sla­vo­vá, psy­cho­lóg RS Kríd­la
Jana Ben­kov­ská, vedú­ci arte­te­ra­pe­ut RS Kríd­la
Mgr. Peter Špa­lek, sociál­ny pra­cov­ník RS Kríd­la
Ing. Tať­ja­na Žáč­ko­vá, eko­nóm
tel.: 02 /​ 544 10 158, 0903 733 370
e‑mail: info@​zdruzeniekridla.​sk

Kurá­to­ri výstavy:

Vla­di­mír Kor­doš
Dušan Nágel 
Anto­nín Krej­číř
Zsuz­si Kar­dos 
Lájos Simon 
Gra­zy­na Borowik

Mies­to kona­nia kon­fe­ren­cie a works­ho­pov:
Galé­ria Slo­ven­ské­ho roz­hla­su, Bra­ti­sla­va

On-line registrácia bude do 25. 8. 2023, po tomto termíne je možná registrácia len na mieste.

Upo­zor­ňu­je­me na zme­nu výš­ky regis­trač­ných poplatkov!!!

 Regis­trač­ný poplatok: do 15. 8. od 16. 8.
a na mieste
works­ho­py
 lekár, psy­cho­te­ra­pe­ut, arteterapeut 40 € 50 € 30 €
 stred­ný reha­bi­li­tač­ný pra­cov­ník
 (ses­try, zdra­vot­níc­ky per­so­nál), iní záujemcovia
30 € 40 € 30 €
 pacient   0 €   0 €   0 €
 štu­dent (ISIC), dôchodca  15 € 20 € 20 €

Kon­fe­renč­ný popla­tok zahŕňa: účasť na pred­náš­kach 30. 8. 2023, občerstve­nie, infor­mač­ný balí­ček 

Tvo­ri­vé works­ho­py povedú:

Mgr. Kris­tí­na Ducho­sla­vo­vá, psy­cho­lo­gič­ka a arte­te­ra­pe­ut­ka
Jana Ben­kov­ská, arte­te­ra­pe­ut­ka, kera­mič­ka
Mgr. Art. Nata­ša Janí­ko­vá-Šte­fun­ko­vá, výtvar­níč­ka, šper­kár­ka
Mgr. Andrea Oro­so­vá, PhD., arte­te­ra­pe­ut­ka
Mgr. Art. Ján Slo­vák, odbor­ný peda­góg
Mgr. Art. Soňa Sadil­ko­vá, dizaj­nér­ka
Prof. PaeDr. Jaro­sla­va Šic­ko­vá-Fab­ri­ci, PhD., akad. sochárka


1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
FormC­raft – WordP­ress form builder

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI