17. slovenská a 63. česko-slovenská  AT konferencia 

26. – 29. 9. 2024 PREZENČNE  Hotel PARK, Dolný Kubín 

PREDBEŽNÝ PROGRAM 

Štvrtok 26. 9. 2024

Stret­nu­tie výbo­ru Sek­cie medi­cí­ny závis­los­tí SLS

Piatok 27. 9. 2024

Odbor­ný prog­ram – dopo­lud­nie
Obed
Odbor­ný prog­ram – popo­lud­nie
Veče­ra s programom

Sobota 28. 9. 2024

Odbor­ný prog­ram – dopo­lud­nie
Obed
Odbor­ný prog­ram – popo­lud­nie
Veče­ra 

Nedeľa 29. 9. 2024

Voľ­ná dis­ku­sia
Ukon­če­nie konferencie

21. 9. 2023 štvrtok


15:00 – 18:00 Stretnutie výboru

 

22. 9. 2023 piatok


7:00 – 7:30 Ranný beh so Zuzkou 

8:30 – 8:45 Otvorenie konferencie
Príhovor primátora mesta Vysoké Tatry

8:45 – 9:00 Poznámky hlavného odborníka medicíny závislostí
Okruhlica Ľ.

9:00 – 9:15 Správa o Sekcii medicíny závislostí
Bodnár B.

9:15 – 9:30 Novinky z 19. kongresu ESBRA (Graz, 31. 8. – 3. 9. 2023)
Grohol M., Bodnár B.

9:30 – 9:45 Prestávka

9:45 – 10:45 SYMPÓZIUM I.

Kritický pohľad na syndróm nedostatočnej odmeny vo vzťahu k poruche hazardného hrania
Patarák M.

Neurobiológia v systéme odmeňovania
Ershova I.

Biologicky determinovaná diferenciálna diagnostika „gamblingu“ podľa MKCH-11
Okruhlica Ľ.

Sekundárna porucha hazardného hrania a diferenciálno-diagnostická úvaha v kontexte očakávanej MKCH-11
Jenčová L.

10:45 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:00 DISKUSNÝ PANEL I.

Šport ako závislosť)
Okruhlica Ľ., Bodnár B.

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 14:15 SYMPÓZIUM II.

Ontologická rekonštrukcia poruchy v dôsledku hrania digitálnych hier: Predstavenie projektu ORE a výzva na spoluprácu
Adamkovič M., Martončik M. 

Vzťah medzi pohybovou aktivitou a užívaním drog – výsledky výskumu
Ochaba R., Chormíková L. 

Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování – relevantní subjekty a systému komunitní prevence (pilotní projekt v Orlové)
Šejvl J., Gabrhelík R., Nováková E., Matějková E., Zborník T. S., Šedivý F., Galia R., Sapíková D., Mašlániová M.

Pražský léčebný model (75 let jednoho ze stěžejních modelů léčby závislostí na alkoholu na našem historickém území)
Šejvl J., Miovský M., Popov P., Mašlániová M.

14:15 – 14:30 Prednáška podporená spoločnosťou
AbbVie, s. r. o.

Novinky v diagnostike hepatitídy C a skúsenosti s jej liečbou u pacientov so závislosťami
Oltman M.

14:30 – 15:00 Prestávka

15:00 – 16:15 WORKSHOPY

Workshop: Oxygen advantage – na tom ako dýchame záleží
Šestina D.

Publikovanie odborných textov v oblasti adiktológie
Kurilla A., Kamendy Z.

Rockopedia – it's only rock’n'roll & punk's not dead – 2.díl
Věchet D., Kmoch V.

16:15 – 16:30 Prednáška podporená spoločnosťou AOP Health

Pohľad z dvoch strán na liečbu závislosti naltrexónom
Vladimír A.

16:30 – 17:00 Prestávka

17:00 – 18:00 SYMPÓZIUM III.

Imunologická liečba závislostí
Turček M., Višňovský E.

Predikcia zotrvania v liečbe u pacientov so závislosťou od alkoholu
Višňovský E.

Klinická skúška prejavov intoxikácie a význam stanovenia alkoholémie
Kamendy Z., Halčínová J., Bárczyová L., Okruhlica Ľ.

Senzitivita etylglukuronidu v moči v diagnostike recentného pitia – časť 2 (štúdia SenEtyM2)
Petrovič M., Grohol M. 

19:00  – 20:00 Bowlingový turnaj

20:00 – 22:00 Večera

23. 9. 2023 sobota


7:00 – 7:30 Ráno robí deň
Šestina D.

8:30 – 9:30 SYMPÓZIUM IV.

Hazardné hranie u pacientov liečených pre závislosť
Kamendy Z., Kurilla A., Okruhlica Ľ.

Stávkovanie športovcov (nielen na šport)
Bodnár B.

Odporúčaný case management pacienta adiktologickými službami – kazuistika
Stanislav V.

Gambling disorder and some other behavioral addictions among young (16 – 21 y. o.) football players
Habrat B., Habrat P.

9:30 – 9:45 Prestávka

9:45 – 10:45 SYMPÓZIUM V.

Aktuálne z činnosti Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii
Dubovcová M.

Uplatnenie sestry s pokročilou praxou v adiktológii
Lancošová K.

Pacient v procese zmien v liečbe závislostí
Gešková D., Havelová M.

Nelátkové závislosti – perspektívy závislosti od internetu
Beňačková J., Vanyová K.

10:45 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:00 DISKUSNÝ PANEL II.

Princípy režimovej liečby závislosti: porovnanie skúseností v jednotlivých špecializovaných zariadeniach
Kamendy Z., Knapík P., Bodnár B.

12:00 – 13:30 Obed

13:30 – 14:15 SYMPÓZIUM VI.

Nízkoprahový prístup a jeho využitie v systéme starostlivosti o človeka uživajúceho psychoaktívne látky
Brédová S.

Vplyv rodinnej terapie na rodiny, ktoré ju absolvovali
Skalická E.

14:15 – 14:30 Prednáška podporená spoločnosťou Gilead Sciences Slovakia, s. r. o.

Manažment pacienta s hepatitídou C a drogovou závislosťou
Kristian P.

14:30 – 15:00 Prestávka

15:00 – 16:00 WORKSHOPY

Cvičenie chrbtice
Čellárová M.

Cvičenie SM systém
Hajduková M.

Prísľuby 9. kroku
Míting AA

16:00 – 16:15 Prestávka

16:15 – 18:15 SYMPÓZIUM VII.

Komplexný pohľad na zdravie – Terapia zdravým životným štýlom
Šestina D.

Až na vrcholky hor aneb Zátěžová terapie na skalách s klienty denního stacionáře
Kořínková M., Hazuka Š.

Zo závislosti k titulom majstra Slovenska
Zachariáš M.

Jogou k holistickému prístupu v liečbe závislosti
Petruláková K.

Čo mi dalo 12 krokov
Alena H., Andrea B.

Lukostreľba ako podporná terapia v liečbe psychických porúch vrátane závislosti
Helik M.

20:00 – 22:00 Večera

 

24. 9. 2023 nedeľa


08:00 – 10:00 Raňajkové sympózium

ORGANIZÁTOR

Sek­cia medi­cí­ny závis­los­tí
Slo­ven­skej psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti SLS


HLAVNÁ TÉMA


KOORDINÁTOR KONFERENCIE

MUDr. Boris Bod­nár, MBA

VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Michal Tur­ček, PhD.
PhDr. Zuza­na Kamen­dy, PhD.
MUDr. Ľubo­mír Okruh­li­ca, CSc.
MUDr. Miro­slav Gro­hol
MUDr. Edu­ard Viš­ňov­ský, PhD.
Mgr. Peter Kna­pík
Mgr. PhDr. Vla­di­mír Sta­ni­slav, PhD., MPH
PhDr. Adam Kuril­la
MUDr. Boris Bod­nár, MBA
MUDr. Michal Pata­rák, PhD.
MUDr. Mar­ce­la Šoltýsová

HODNOTENIE ARS CME
Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR č. 74⁄2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cmeportal.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Nele­ká­rom a zdra­vot­ným ses­trám zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom.

Kre­di­ty za pasív­nu účasť: kreditov

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (za kaž­dý prís­pe­vok):
Prvý autor slo­ven­ský /​zahra­nič­ný – 10 kre­di­tov /​15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​zahra­nič­ní – 5 kre­di­tov /​10 kreditov

Registrácia

Pri­hla­so­va­nie aktív­nej účas­ti: od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024

Zasla­nie abs­trak­tov: do 30. 6. 2024

Nahra­tie abs­trak­tu – cez odkaz v regis­trač­nom for­mu­lá­ri
Zbor­ník bude v elek­tro­nic­kej for­me, na webe kon­fe­ren­cie.
Po uzá­vier­ke a spra­co­va­ní pri­hlá­šok Vás bude­me infor­mo­vať o zara­de­ní do prog­ra­mu.
Do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu je potreb­né sa regis­tro­vať a uhra­diť sta­no­ve­nú sumu regis­trač­né­ho poplat­ku. Po zare­gis­tro­va­ní dosta­ne­te na e‑mail potvr­de­nie regis­trá­cie a pokyn k plat­be spo­lu s pla­tob­ný­mi pod­mien­ka­mi.
Pre plat­bu pla­tob­nou kar­tou môže­te využiť on-line pla­tob­ný sys­tém: http://www.agenturakami.sk/platba/ Link a prí­stu­po­vé úda­je na kon­fe­ren­ciu budú účast­ní­ko­vi zasla­né po obdr­ža­ní plat­by 5 dni pred on-line konferenciou.

Kon­fe­renč­ný poplatok do 30. 6. 2024 od 1. 7. 2024 a na mieste
Člen sek­cie medi­cí­ny závislostí
Nečlen sek­cie medi­cí­ny závislostí
Sociál­ny pracovník
Štu­dent, dôchodca
Zdra­vot­ná sestra
Účast­ník nad 70 r. zdar­ma zdar­ma

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez onli­ne regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

Cena zahŕňa: účasť na kon­fe­ren­cii, cof­feb­re­ak, kon­fe­renč­ný balí­ček, orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie
Mož­nosť zakú­pe­nia:

Stor­no pod­mien­ky:
Orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na kami@agenturakami.sk
Zru­še­nie po tele­fo­ná­te nebu­de akcep­to­va­né!
• do 25. 8. 2024 – bez stor­no poplat­ku
• od 26. 8. 2024 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplat­ku


Kon­fe­renč­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 82/​75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s.
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zare­gis­tro­va­ní
KS: 0308
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX

Poznám­ka:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka,
– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu,
– pri neskor­šej regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní
 regis­trač­né­ho poplat­ku
– pri plat­be regis­trač­né­ho poplat­ku z ČR Vám pomô­že­me, kon­tak­tuj­te nás!

Zabez­pe­če­nie uby­to­va­nia: Hotel PARK, Dol­ný Kubín

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o. V prí­pa­de záuj­mu pro­sím kon­tak­tuj­te e‑mailom: kami@agenturakami.sk

1
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ!
V prí­pa­de záuj­mu nás kon­tak­tuj­te e‑mailom: sekretariat@agenturakami.sk
ale­bo na tel. č.: 0948/​270 880
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by

Povin­né infor­mo­va­nie k regis­trá­cii
Vaše osob­né úda­je Pre­vádz­ko­va­teľ – Agen­tú­ra KAMI, s.r.o., so síd­lom Let­ná 82/​75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“) spra­cú­va v zmys­le čl. 6 ods. 1 písm. f) Naria­de­nia Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/​679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov). Opráv­ne­ným záuj­mom Pre­vádz­ko­va­te­ľa je orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie odbor­né­ho vedec­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho podu­ja­tia na medzi­ná­rod­nej úrov­ni, kto­ré je pova­žo­va­né za sústav­ne vzde­lá­va­nie zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je v abso­lút­nom bez­pe­čí. Ako dot­knu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek namie­tať také­to spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov. Ďal­šie infor­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te v pra­vid­lách o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom sídle http://www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov ale­bo si ich môže­te vyz­dvi­hnúť pria­mo u nás.

Účast­ník
Účasť
Uby­to­va­nieHotel ATRIUM
izba ŠTANDARDobsa­de­ná 1 oso­bou
izba ŠTANDARDobsa­de­ná 2 oso­ba­mi
Mož­nosť zakú­pe­nia veče­re
Regis­trá­ciu hra­dí

Požadujem vystaviť faktúru

Fak­tú­ru zaslať
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 /​679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov, ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18 /​2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.

ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ!

Prihlásenie možné už len na mieste konferencie.

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
PARTNERI KONFERENCIE 
AT konferencia
ODBORNÍ A MEDIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE